Handelsbetingelser TICOM A/S

1. Generelt

Handelsbetingelser definerer forholdet mellem kunden og TICOM A/S.
Handelsbetingelserne er et tillæg til den enkelte ordre mellem kunden og TICOM A/S. TICOM A/S’s hjemmeside findes på adressen ticom.dk

1.1. Brug og tilladelser

Kunden giver ved ordre TICOM A/S tilladelse til at oprette, redigere og servicere kundens data på den eller de aftalte platforme – f.eks kundens website, søgemaskiner og onlinekataloger.
Kunden giver TICOM A/S tilladelse til på kundens vegne at tiltræde handelsbetingelser, databehandleraftaler og andre former for standardaftaler hos 3. part som sikrer levering eller fortsat levering af serviceydelser leveret igennem TICOM A/S eller ydelser administreret af TICOM A/S.
Kunden giver ligeledes TICOM A/S tilladelse til at håndtere kundens domæner og dertil knyttede services forbundet med at sikre at TICOM A/S kan levere de aftalte ydelser.
Kunden indestår selv for egne rettigheder og evt. tilladelser til anvendelse af 3 parts logotypes, illustrationer, billeder, tekster og varemærker som leveres til TICOM A/S for digital publicering.
TICOM A/S har fuld og uindskrænket ejendomsret til alt leveret arbejde indtil dette er fuldt betalt.

1.2. Ansvar, GDPR

Kundens brug af et TICOM A/S services sker i enhver henseende på kundens eget ansvar. I forhold til GDPR indestår TICOM A/S for behandling af kundens data og sikkerhed på den af TICOM A/S leverede hjemmeside.

TICOM A/S tilbyder sikker hosting. TICOM A/S påtager sig intet ansvar for indholdet, det være sig rigtigheden, lovligheden, lødigheden m.m. af de informationer, som kunden modtager eller afgiver via de af TICOM A/S leverede løsninger. TICOM A/S er endvidere ikke ansvarlig for uvedkommendes adgang til kundens data eller systemer eller skader opstået i forbindelse hermed.
Kunden er selv ansvarlig for alle eventuelle omkostninger opstået i relation til bestilling af ydelser via Internettet og brug af betalingssystemer tilknyttet Internettet. De i disse forretningsbetingelser indeholdte ansvarsfraskrivelser er gældende uanset om TICOM A/S måtte have handlet groft uagtsomt.

1.3. Serviceaftaler

Serviceaftale på websites omfatter teknisk opdatering og hosting af website. Optimering og opdateringer omfatter sikkerhedsopdateringer som kan forhindre at websitet angribes af 3. part samt løbende sikkerhedsrutiner på websitet så dettes funktion sikres. Såfremt at kunden vælger ikke at hoste sit website hos TICOM A/S er TICOM A/S ikke forpligtet til at yde nogen form for service.
Serviceaftaler løber i den periode som er specificeret i ordren og er gensidigt uopsigelige i aftaleperioden. Såfremt at kunden ikke har betalt sin serviceaftale har TICOM A/S har ret til at afvente med yderligere servicearbejde indtil aftalens forfaldne rater er betalt. Et sådant ophold i servicearbejde frigør ikke kunden fra betalingspligten.

1.3.1 Supportaftaler

Support aftaler på websites omfatter mulighed for hjælp til opdatering, løbende optimering, samt mulighed for at kontakte TICOM A/S’s support team og få hjælp med support relaterede spørgsmål. I forbindelse med support aftalen kan kunden vælge at maile tekst- og billede ændringer til TICOM A/S eller modtage login og selv foretage ændringer. Alle ændringer som TICOM A/S skal foretage skal sendes på mail så disse er dokumenteret. Supportaftaler og disses SLA /Service Level Agreement) fremgår af TICOM A/S’s hjemmeside.

1.4. Udbedring af mangler og garantier

I tilfælde af mangler i den af TICOM A/S leverede service skal kunden gøre TICOM A/S opmærksom på den konkrete mangel ved at maile support. TICOM A/S vil herefter oprette en support opgave – “support ticket” hvilket betyder at TICOM A/S indenfor 24 timer påbegynder rettelse af manglen. Såfremt at manglen vedrører placerings garanti på Google gælder det at såfremt TICOM A/S mod forventning ikke være i stand til at leve op til denne garanti, forlænges serviceperioden med det antal dage som kundens profil ikke har ligget placeret som garanteret. Såfremt at TICOM A/S indenfor 60 dage ikke kan optimere kundens profil til den garanterede placering modtager kunden i stedet en Google AdWords-kampagne til samme værdi som de dage, der ikke er opfyldt placeringsgaranti på.

1.5. Udløb af service

Aftalen er fortløbende, og ændringer eller opsigelse skal ske senest 3 måneder inden ny periodes start. Kunden kan altid opgradere til en dyrere variant af en service.

2.0 Websites & hosting

Det er ikke tilladt at have større mængder fil arkiver liggende til fri downloading eller visning uden forudgående aftale med TICOM A/S. Yderligere kapacitet kan tilkøbes. Ulovligt materiale må ikke forefindes på nogen af TICOM A/S’s servere. Slettes sådant materiale, kan kunden ikke gøre noget krav gældende mod TICOM A/S som følge af sletningen.

Såfremt kundens trafik forstyrrer andre, har TICOM A/S ret til at lukke kundens webhotel uden varsel og/eller til at opkræve en særskilt afgift for trafikforbruget. TICOM A/S har ret til enerådigt at vurdere, om overtrædelse har fundet sted eller ej. Ved lukning af kundens webhotel refunderes eventuel resterende forudbetalt abonnement ikke.

Uønsket mail (spam) er forbudt at udsende via TICOM A/S’s systemer. I tilfælde af overtrædelse forbeholder TICOM A/S sig ret til at informere de relevante myndigheder samt til at udlevere log informationer mv. til disse. TICOM A/S forbeholder sig ligeledes ret til at opkræve betaling for forbrugt tid i forbindelse med sådan information og udlevering af log information til myndigheder.

Websites skal hostes hos TICOM A/S i den indgåede aftaleperiode og mindst indtil disse er fuldt betalt. Såfremt kunden ønsker at flytte en hjemmeside til et andet webhotel kan kunden rekvirere en kopi af hjemmesiden når der er foretaget fuld betaling af hjemmesiden til TICOM A/S. Herefter kan TICOM A/S – Såfremt at kunden ønsker det – levere en backup af kundens hjemmeside. TICOM A/S påtager sig intet ansvar for hjemmesidens funktion på andre webhoteller end TICOM A/S’ egne webhoteller. TICOM A/S yder ikke support på hjemmesider som ikke er hostet på TICOM A/S’s servere.

2.1 Oprettelse og brug af mailkonti

Kunden kan via TICOM A/S support oprette de mailkonti som ønskes til et domæne. Oprettelse sker efter ordre, gældende prisliste eller timepris. Ved oprettelse af mailkonti er kunden forpligtet til at betale for kundens forbrug af lagerplads.

Lagerplads opgøres løbende og faktureres efter aktuelle priser som findes på ticom.dk

2.2 Scripts (webhotel)

TICOM A/S tilbyder fri adgang til standard scripts samt brug af andre scripts, dog alene i sådant omfang, at brugen af scripts ikke belaster serverne i urimelig grad. TICOM A/S yder kun support på scripts som TICOM A/S har installeret.

2.3 Templates, grafikelementer og udvidelser (elementer)

Ejerskabet på samtlige elementer, som er stillet til rådighed af TICOM A/S, tilhører TICOM A/S uafhængig af om det enkelte element er modificeret eller ej. Ingen elementer stillet til rådighed af TICOM A/S må distribueres videre, hverken kommercielt eller ikke-kommercielt. Samtlige elementer tilbydes med ikke eksklusiv ret. I tilfælde af at TICOM A/S føler sig nødsaget til at tilbagekalde brugsretten til et element, er TICOM A/S ikke ansvarlig for kundens eventuelle tab (hverken direkte eller indirekte tab) som følge af tilbagekaldelsen, ligesom TICOM A/S i øvrigt ikke er ansvarlig for fejl eller mangler i elementer eller adgangen til disse.

TICOM A/S eller TICOM A/S’s underleverandører ejer copyright på samtlige elementer som stilles til rådighed for kunden. Såfremt at kunden ønsker eneret til et elementer eller køb at copyright til et elementer skal dette aftales med TICOM A/S før kunden anvender materialet. TICOM A/S kan nægte salg af copyright uden nærmere begrundelse.

2.4 Driftssikkerhed (webhotel)

TICOM A/S forbeholder sig ret til at begrænse/indskrænke de udbudte produkters anvendelsesmuligheder på grund af drifts- og sikkerhedsmæssige forhold. Af drifts- og sikkerhedsmæssige årsager forbeholder TICOM A/S sig endvidere ret til, til enhver tid, at skaffe sig adgang til kunders brugerdata. Sker dette vil TICOM A/S’s medarbejdere være underlagt en tavshedspligt. Al anden adgang til brugerdata kræver en accept fra kunden eller en retskendelse. De af TICOM A/S til rådighed stillede spam- og virusfiltre minimerer risikoen for at modtage
uønskede mails. TICOM A/S garanterer dog ikke, at filtrene opfanger alle uønskede mails.

2.5 Domæner

Ved domænebestilling erklærer kunden at registranten er indforstået med at brug af domænenavnet ikke krænker tredjeparts navne- eller varemærkerettigheder eller i øvrigt må formodes at stride mod lovgivning. Domænenavnet registreres i kundens eget navn.

TICOM A/S er i denne forbindelse alene formidler af ydelsen og har intet ansvar i forbindelse hermed. TICOM A/S kan i intet tilfælde gøres ansvarlig for tab i forbindelse ved flytning/oprettelse af domænenavnet. Kunden er forpligtet til 8 dage efter bestillingen at kontrollere om oprettelsen (registreringen) / flytningen (redelegeringen) af domænet har fundet sted. Såfremt dette ikke har fundet sted skal kunden rette henvendelse til TICOM A/S.
Ved opsigelse/flytning/sletning af webhotellet er domænets fremtidige virke TICOM A/S uvedkommende, og TICOM A/S har intet ansvar herfor. Domænenavnet bliver “registreret hos” / “redelegeret til” TICOM A/S’s samarbejdspartnere. Dette kan være domæneregistratorer eller
direkte hos den enkelte domæneadministrator for det pågældende top level domæne. Ved udløb af hver registreringsperiode fakturerer TICOM A/S kunden års-gebyret for domænet, medmindre andet er angivet.
Dette er uafhængigt af om domænet ligger hos TICOM A/S eller på en anden DNS server. TICOM A/S er dog ikke ansvarlig for tab som følge af eventuel manglende eller fejlagtig fakturering. Ved fejlbestilte domæner (stavefejl, navnefejl eller lignende) tilbagebetales registreringsgebyret ikke til kunden. TICOM A/S vil dog tilstræbe at korrigere domænenavnet, såfremt registrering ikke allerede er foretaget. Såfremt TICOM A/S selv foretager fejlbestilling af et domænenavn vil TICOM A/S enten refundere registreringsgebyret eller tilbyde registrering af det rigtige domænenavn. Ved adresseændringer er det kundens eget ansvar at videregive denne til den enkelte Top-level administrator.
Domæner som er ejet af TICOM A/S tager TICOM A/S fuldt ansvar for. Disse domæner fornyes automatisk uden at kunden involveres og vil automatisk holdes opdateret imod TICOM A/S servere. Domæner som er ejet af TICOM A/S faktureres årsvis til kunden. Ved manglende betaling bortfalder kundens ret til at anvende domænet.

2.6 Særlige vilkår for de enkelte topleveldomæner

Vedrørende brug af .dk domæner:
Kunden er indforstået med, at betingelsen for fortsat registrering bl.a. er overholdelse af DIFOs til enhver tid gældende regler for administration af domænenavne under top level domænet .dk, herunder afgørelser fra det af DIFO nedsatte klagenævn, jf. § 5 i regelsættet. (jf.
http://www.dk-hostmaster.dk/)
For andre domænenavne end ovenstående nævnt under dette punkt (eksempelvis .com, .net, .org, osv.), henvises til det enkelte top-level-domænes gældende regler. Såfremt kunden ikke overholder de for det valgte domæne gældende regler, er TICOM A/S berettiget til at foranledige kundens domæne slettet uden, at TICOM A/S er ansvarlig overfor kunden og uden, at kunden har ret til tilbagebetaling af forudbetalt domæneafgift eller registreringsafgift.

2.7 Særlige vilkår ved betalingsaftaler på hjemmesider

Såfremt at kunden har indgået en betalingsaftale på flytning af sin hjemmeside til TICOM A/S gælder det at kunden kan vælge at vente med initiering af sin betalingsperiode indtil kundens nuværende aftaleperiode med nuværende hjemmesideleverandør udløber. TICOM A/S initierer i
disse tilfælde ordren på samme måde som i pkt. 1 men med de tillæg at TICOM A/S ud over start af produktion tager en backup af kundens nuværende hjemmeside og lægger denne klar på TICOM A/S’ servere.
Såfremt at kunden ikke oplyser TICOM A/S om udløbet af nuværende aftaleperiode inden 30 dage fra ordredato er TICOM A/S berettiget til at se bort fra betalingsaftalen og initiere fakturering af det bestilte.
Såfremt at kunden indgår nye aftaler med nuværende eller anden leverandør er dette TICOM A/S uvedkommende og TICOM A/S er berettiget til fuld betaling uanset om den af TICOM A/S producerede hjemmeside er live jvf. pkt 1.
Ved kundens mislighold af betalinger og / eller mislighold af andre aftaler bortfalder betalingsaftalen og TICOM A/S slutfakturere det totale beløb.

3. Brug af kundeoplysninger

Et kundeforhold hos TICOM A/S inkluderer automatisk registrering af kundens navn, adresse og email i TICOM A/S’s e-post mailingliste. Kunder, der ikke ønsker en sådan registrering, skal selv gøre TICOM A/S opmærksom herpå.

3.2. Kontakt

Support, salg og regnskabsspørgsmål besvares 24/7 via e-mail til support@ticom.dk så vidt muligt inden for 24 timer.

3.3. Adresse-informationer

Kunden er forpligtet til altid at holde TICOM A/S informeret om sin nuværende adresse og e-mail. Dette skal ske til support@ticom.dk

3.4. Servicebetaling

Betaling af services – uanset servicetype – faktureres forud for den aftalte periode.
Forudbetalt serviceperiode refunderes ikke med mindre andet udtrykkeligt fremgår af nærværende vilkår.

3.5. Betalingsbetingelser

Faktura sendes via email til den emailadresse som kunden har oplyst til TICOM A/S.
Med mindre at andet aftales faktureres alle aftaler 8 dage netto kontant fra ordredato med det fulde kontraktbeløb.
TICOM A/S’s produkter/ydelser leveres specialtilpasset til kunden, der således ikke har fortrydelsesret.
Betaler kunden ikke forfaldne beløb på forfaldsdagen, påløber der (uden varsel herom) 2 % renter fra forfaldsdagen i henhold til lov om renter ved for sen indbetaling med tillæg af et rykkergebyr på DKK 100,- pr. rykker. Der pålægges ligeledes kompensationsgebyr på 310,- ved forsinket betaling.
TICOM A/S forbeholder sig retten til at overdrage fordringen til 3. part, ligesom TICOM A/S kan ophæve aftalen og slette kundens domæne/lukke kundens webhotel øjeblikkeligt ved for sen betaling. TICOM A/S har ret til at tilbageholde levering af serviceydelser
indtil betaling er sket.
Tilbageholdelse af services fritager ikke kunden for betaling. I forbindelse med eventuelle tilbagebetalinger, forbeholder TICOM A/S sig ret til at fradrage et beløb svarende til bankomkostninger og administrationsomkostninger i forbindelse med tilbagebetalingen til kunden

3.6. Aftalens varighed

Aftaler løber i den periode som er defineret i den enkelte ordre. Herefter forlænges aftalen med en ny periode af samme varighed som den foregående hvis aftalen ikke er opsagt senest 3 måneder før fornyelsesdatoen. Hostingaftaler løber altid i minimum 12 måneder ad gangen.
Fornyelsesdatoen vil normalt være den dato som kunden har indgået aftale.

3.7. Opsigelse

Opsigelse skal ske skriftligt til bogholderi@ticom.dk. Opsigelse fritager ikke for evt. betalinger som på opsigelsesdagen er betalingspligtige – uanset om disse er faktureret eller ikke. Ved opsigelse fremsender TICOM A/S slutfaktura med mindre at andet er aftalt. Opsigelsen er først gyldig når TICOM A/S har bekræftet opsigelsen.
Kunden kan bestille et filsæt for 3995,- +moms som indeholder kundens data fra den af TICOM A/S leverede hjemmeside. TICOM A/S supporterer ikke opsætning hos 3’ part hvorfor kunden på påregne egne ressourcer for evt. installation hos 3’ part.

3.8. Ændring af service

Kunden kan til enhver tid ændre sin service til en servicetype til en højere pris. En eventuelt allerede forudbetalt service vil herved blive modregnet i prisen på den nye service. Ændring til en servicetype med en lavere pris kan kun ske med virkning fra en ny serviceperiode.

3.9. Overdragelse

I forbindelse med salg eller anden overdragelse af alle eller væsentlige dele af TICOM A/S’s aktiviteter eller aktiver, er TICOM A/S berettiget til helt eller delvist at overdrage kundens abonnement(er) samt TICOM A/S’s rettigheder og forpligtelser efter forretningsbetingelserne til tredjemand uden kundens samtykke.

3.10. Ændring af betingelser

Kunden har i så fald ret til at fastholde de tidligere handelsbetingelser for den resterende del af kundens betalte service periode.

3.11. Fejl hos tredjemand og force majeure

Udover ovennævnte er TICOM A/S aldrig erstatningsansvarlig såfremt afbrydelser, driftsforstyrrelser, fejl, skader m.v. skyldes forhold uden for TICOM A/S’s kontrol, herunder lynnedslag, oversvømmelse, ildebrand, strejke, krig, terror, arbejdsnedlæggelse eller lockout (herunder blandt TICOM A/S’s egne medarbejdere), overbelastning af nettet, fejl i andres netværk, fejl hos tredjemand, systemnedbrud, andre force majeure hændelser mv.

3.12. Lovvalg og værneting

Eventuelle tvister og uoverensstemmelser skal afgøres ved de almindelige danske domstole i København.

Scroll til toppen